Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ajalla 1.7. - 31.12.2015

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut myönteisen päätöksen.

Keskimääräiset odotusajat keskeisten sosiaalipalveluiden piiriin ovat:

Palveluohjaus NettiRassissa
NettiRassissa esitettyihin kysymyksiin vastataan viiden arkipäivän sisällä. Sähköisesti toimivan NettiRassin kautta annetaan ohjausta ja neuvontaa kotona asumisen tueksi ja siellä voi tehdä hakemuksia.

Palvelutarpeen arviointi
Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kulues-sa. Kiireellinen palvelutarpeen arviointi tehdään heti.

Kotihoidon palvelut
Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kulues-sa. Kiireellisissä tilanteissa asiakas saa palvelun heti.

Omaishoidontuki
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja päätös tehdään noin kuukauden kulues-sa omaishoidontukihakemuksen saapumisesta.

Lyhytaikainen perhehoito
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja päätös tehdään viikon kuluessa.

Palveluasumis- tai hoivapaikka
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja paikka osoitetaan reilun kuukauden ku-luessa myönteisen päätöksen tekemisestä.

Lyhytaikainen vuorohoito
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa heti. Kiireellisissä tapauksissa asiakas saa palvelun heti.

Toimeentulotuki
Päätös tehdään 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, mikäli hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot.

Omaishoidon tukea haki ajalla 1.7. - 31.12.2015 yhteensä 45 henkilöä. Myönteisen päätöksen sai 18 hakijaa ja hylkäävän päätöksen sai 25 hakijaa. Omaishoidon tuen päätökset tehtiin keskimäärin vajaan kuukauden kuluessa (25 vrk) hakemuksen saapumisesta. Kahden hakemuksen käsittely on kesken sairaalahoidollisista syistä.

Kielteisten päätösten pääasiallisena syynä oli se, että hoivan ja huolenpidon tarve jäi vähäisemmäksi, mitä yhtymähallituksen vahvistamissa omaishoidon myöntämisperusteissa edellytetään. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä omaishoidon tuki kohdennetaan runsaasti henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille.

Palveluasumis- tai hoivapaikka osoitettiin toisella vuosipuoliskolla 37 henkilölle ja he olivat odottaneet paikan vapautumista reilun kuukauden (42 vrk) myönteisen päätöksen saatuaan. Noin 50 % paikkaa hakeneista asiakkaista sai paikan kahden viikon odotusajalla. Pidempään paikkaa odottaneiden joukossa oli asiakkaita, jotka toivoivat jotakin tiettyä palveluasumisyksikköä tai joiden terveydentila vaihteli, jonka johdosta lopullisen asumispaikan osoittaminen viivästyi. Lisäksi osa ympärivuorokautista paikkaa odottaneista oli sellaisia henkilöitä, joiden kotona asuminen voitiin turvata omaishoidon, kotihoidon ja säännöllisten vuorohoitojaksojen avulla.

Toimeentulotukea maksettiin toisella vuosipuoliskolla hyvinvointikuntayhtymän alueella 66:lle yli 65-vuotiaalle asiakkaalle.

----------------

Vanhuspalvelulaissa iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden tai lisääntyneiden sairauksien tai vammojen vuoksi. Yleensä ihmisen toimintakyky heikkenee ja palvelujen tarve kasvaa merkittävästi noin 80 - 85 ikävuoden vaiheilla, mutta esimerkiksi etenevä muistisairaus voi aiheuttaa palveluiden tarvetta varhaisemmassakin iässä.

Lisätietoja:

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja
Mervi Koski, puh. 044 439 4692
Kotiin annettavien palvelujen tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138