Tekstin koko
VALIKKO

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palveluja voi saada henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Palvelut toteutetaan erityishuoltona, mikäli hän ei muiden ns. normaalipalvelujen tai muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Näitä yleisiä palveluja ovat esimerkiksi päivähoito, perusopetus, asuminen, vanhustenhuolto, sosiaalityö, omaishoidon tuki, terveydenhuolto, tutkimus ja kuntoutus.

Kehitysvammaisten palvelujen tavoite on edistää henkilön ja hänen läheistensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä sekä turvata tarvittava hoito ja huolenpito eri-ikäisenä ja erilaisissa elämänvaiheissa. Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja toteutetaan laadittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien mukaisesti.

Palvelusuunnittelu ja ohjaus

Kehitysvammapalveluja toteutetaan yksilöllisen palvelusuunnitelman ja toimintakykyarvion perusteella. Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja palvelujen järjestäjän kanssa yhdessä laadittu suunnitelma, johon on kirjattu tuen tarpeessa olevan henkilön kaikki palvelut ja kuntoutusmuodot, joita henkilö tarvitsee selviytyäkseen arjessa.

Palvelusuunnitelmassa sovituista palveluista tehdään aina erillinen päätös.

Lapsille, nuorille sekä aikuisille kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen järjestetään yksilöllistä kuntoutusohjausta, varhaiskuntoutusta ja itsenäisen asumisen tukemista.

Palvelu on saajalle maksutonta kehitysvammalakiin perustuvaa ohjausta ja neuvontaa.

Päivä- ja työtoiminta

Päivä- ja työtoiminnan tavoitteena on nuoren tai aikuisen kasvun, kehityksen ja itsenäistymisen tukeminen sekä henkilön kehitystason mukaisen mielekkään yksilöllisen tai ryhmämuotoisen toiminnan järjestäminen.

Työtoiminta on työhön kuntouttavaa toimintaa. Työtoiminta voidaan toteuttaa omissa yksiköissä tai avotyötoimintana tavallisilla työpaikoilla. Työtoimijan kanssa laaditaan työtoimintasopimus. Työtoiminta ei ole palkkasuhteeseen perustuvaa työtä, vaan se on kehitysvammalain mukaista palvelua. Työtoiminnassa mukana oleville voidaan maksaa työtehtävien mukaista työosuusrahaa.

Palkkasuhteeseen perustuvaa tuettua työtä järjestetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Päivätoiminta ei ole työhön kuntouttavaa, vaan se on kokonaisvaltaista asiakkaan kuntoutusta ja toimintakyvyn parantamista tai ylläpitämistä. Päivätoiminnasta ja siihen rinnastettavasta toiminnasta ei makseta työosuusrahaa.

Palvelu kuljetuksineen on maksutonta, mutta ylläpidosta peritään yhtymähallituksen vahvistama kehitysvammalain mukainen ylläpitomaksu.

Toimintakeskus Kuutti

Paja-Pehkola

Asumispalvelut

Asumispalveluiden asukasprofiilitpdf, 288 kb

Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään yksilöllisen suunnitelman mukaisesti joko omana palveluna tai ostopalveluna Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymältä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Pyhäjoella asumispalvelua järjestetään 10 -paikkaisessa Niittykodissa. Niittykodissa on kaksi pienkotia, joista toisessa asuvat enemmän ohjausta tarvitsevat ja toisessa itsenäisempään asumiseen kykenevät henkilöt. Yövalvonta on järjestetty molempaan pienkotiin.

Raahessa on kaksi omaa asumisyksikköä sekä useita tukiasuntoja, joissa henkilö asuu itsenäisesti ja saa tarvitsemansa tuen kehitysvammapalvelujen henkilöstöltä.
Ympärivuorokautista, autettua asumista järjestetään 24-paikkaisessa Antinkankaan palvelukodissa, jossa on lisäksi käytettävissä yksi tilapäispaikka. Antinkankaan palvelukoti muodostuu neljästä pienkodista, joissa kahdessa on viisi ja kahdessa seitsemän paikkaa. Kummatissa sijaitsevassa Kompassissa on Vilpun asuntola, jossa on 11 ohjattua asuntolapaikkaa ja yksi tilapäispaikka. Samassa kerrostalossa on mahdollista asua myös itsenäisesti omissa asunnoissa yksilöllisen avun turvin. Kompassiin on järjestetty yövalvonta.

Siikajoen kunnassa Ruukissa asumispalveluja järjestetään Kaarna-kodissa, jossa on kuusi ohjatun ja 16 autetun asumisen paikkaa sekä yksi tilapäispaikka.

Antinkankaan palvelukoti

Kaarnakoti

Kompassi

Niittykoti ja Suvanto

Tilapäinen hoito

Jokaisella kehitysvammaista hoitavalla omaisella ja omaishoitosopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus saada vapaata hoitotehtävästään. Tilapäinen hoito sovitaan henkilön palvelusuunnitelmassa.

Tilapäistä hoitoa toteutetaan ensisijaisesti omissa tai yksityisissä ryhmäkodeissa ja asuntolassa tai järjestämällä tarvittava hoito tilapäisenä perhehoitona henkilön kodissa tai perhehoitona yksityiskodissa, jos sille on riittävät perusteet ja henkilön toimintakyky sitä edellyttää. Tilapäisestä hoidosta peritään kehitysvammalain mukainen ylläpitomaksu.

Tutkimukset ja laitoshoito

Kehitysvammaisuuteen liittyvää neuvola-, tutkimus- ja laitoshoitotoimintaa toteutetaan silloin, jos henkilö ei saa riittäviä palveluja perusterveydenhuollosta. Palvelu ostetaan Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylläpitämästä Tahkokankaan palvelukeskuksesta Oulusta.

Muut yksilölliset tukitoimet

Kehitysvammaisilla on mahdollisuus saada myös erilaisia yksilöllisiä tukipalveluja. Tukipalvelut voivat olla esim. tukihenkilö-, koulutus-, kuntoutus- tai vapaa-ajantoimintaa.
Ohjausta ja neuvontaa saa kaikilta kehitysvammapalvelujen työntekijöiltä.

Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapalvelujen työntekijään.

Palveluhakemuspdf, 25 kb

Yhteystiedot

Aikuisten palvelut

Ella Juntunen, puh. 040 135 7904 (Siikajoki, Vihanti)
Anu Uusimäki, puh. 044 439 3820 (Raahe)
Sari Valuri, puh. 044 439 3816 (Pyhäjoki)
Annikki Haaranen, puh. 040 135 8457 (Pyhäjoki, Raahe)

Lasten ja nuorten palvelut

Ella Juntunen, puh. 040 135 7904 (Siikajoki, Vihanti)
Sari Valuri, puh. 044 439 3816 (Pyhäjoki, Raahe)
Annikki Haaranen, puh. 040 135 8457 (Pyhäjoki, Raahe)

Päivä- ja työtoiminta

Mervi Siipola, puh. 040 830 3137
Laura Kokkonen-Paananen, puh. 040 135 7901

Asumispalvelut

Marja Ukkola, puh. 040 830 3136
Tanja Lievonen, puh. 040 135 7902

Sähköposti: etunimi.sukunim(at)ras.fi

Kehitysvammapalveluiden maksut ja korvaukset

Yhteystiedot

Rantakatu 8 E
92100 Raahe

Tulosyksikköjohtaja
Juha Kähkönen
puh. 044 439 3752