Tekstin koko
VALIKKO

Maksukatto

Kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakasmaksuille on asetettu kalenterivuosittainen maksukatto, joka on 683 euroa vuonna 2018.

Maksukatto tarkoittaa, että kalenterivuoden aikana saadaan maksukattoon sisältyvistä palveluista periä asiakasmaksuja 683 euroon saakka. Maksukattoon lasketaan myös asiakkaan huollossa olevien alle 18-vuotiaiden lasten asiakasmaksut. Maksukaton täyttymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia kalenterivuoden loppuun, lukuun ottamatta hoitopäivämaksua, joka alenee 48,90 eurosta 22,50 euroon hoitopäivältä.
Hoitopäivistä menee alennettu maksu maksukaton täyttymisen jälkeenkin (22,50 euroa/hoitopäivä).

Maksukattoon sisältyvät maksut

Terveydenhuollon maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • poliklinikkamaksut
 • fysioterapiamaksut
 • päiväkirurgiamaksut
 • sarjahoitomaksut
 • ryhmäkäyntimaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • yö- ja päivähoitomaksut
 • kuntoutushoidon maksut

Sosiaalihuollon maksut:

 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • psykiatrian hoitopäivämaksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut

Terveydenhuollon maksut:

 • hammashuollon maksut
 • lääkärintodistusmaksut
 • sairaankuljetusmaksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
 • työterveyshuollon maksut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut

Sosiaalihuollon maksut:

 • lastensuojelun maksut
 • lapsiperheiden kotipalvelun maksut
 • kehitysvammapalveluiden maksut
 • vaikeavammaisten palveluiden maksut
 • päihdehuollon ajo-oikeuden seurannan maksut
 • kotisairaanhoidon maksut
 • kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden maksut
 • perhehoidon maksut
 • omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Muut maksut:

 • muualta kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut
 • sakkomaksut
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko- ja perintäkulut
 • yksityisten palveluntuottajien maksut
 • tapaturmalain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain mukaan korvattavat maksut
 • toimeentulotukena maksettavat maksut

Lääke- ja matkakustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta.

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 683 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Maksukaton ylittävät maksut palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tai hyvitetään laskulla. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 683 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää asiakas oikeutensa palautukseen.

Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Maksukaton täyttymisen seuranta kuuluu asiakkaan vastuulle. Asiakkaan maksut hyvinvointikuntayhtymässä tallentuvat automaattisesti maksukaton seurantatietoihin.
Vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy. Jos maksukatto täyttyy hyvinvointikuntayhtymässä, sen myöntää keskitetysti asiakastoimisto, sairaalan 4. krs.

Miten toimia?

 • ilmoita muiden laitosten maksuista asiakastoimistoon
 • säilytä maksukuitit maksetuista laskuista, sillä ne on esitettävä tarvittaessa
 • kun 683 euron maksukatto täyttyy tai on täyttymässä, ota yhteys asiakastoimistoon:
  asiakassihteeri Seija Ikonen puh. (08) 849 4439 tai asiakassihteeri Virpi Vaihoja, puh. (08) 849 4437
 • esitä kuntayhtymälle hoitoon tai palveluun tullessasi muista laitoksista saamasi vapaakortti ja vastaavasti muissa laitoksissa kuntayhtymän vapaakortti.

Yhteystiedot

Asiakassihteeri
Seija Ikonen
puh. (08) 849 4439

Asiakassihteeri
Virpi Vaihoja
sijainen Tuomo Laurila
puh. (08) 849 4437

ma, ti, to ja pe klo 12-15,
ke suljettu