Tekstin koko
VALIKKO

Maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut

Maksuttomat sosiaalipalvelut

  • Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, palveluohjaus ja neuvonta, kasvatus- ja perheneuvonta se-kä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta
  • Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja kuljetus (kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja opetusta saavan lapsen osittaista ylläpi-toa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta)
  • Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto
  • Avioliittolaissa, isyyslaissa, lapseksi ottamisesta annetussa laissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa, lapsen ela-tuksen turvaamisesta annetussa laissa ja eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustan-nuksiin annetussa laissa kunnan tehtäväksi säädetyt palvelut
  • Henkilölle hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut asiakirjat
  • Polikliininen päihdehuolto

Maksuttomat terveyspalvelut

1) Terveysneuvonta, terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, merenkulkijoiden terveyshuolto, sairaanhoito, mielenterveystyö ja lääkinnällinen kuntoutus perusterveydenhuollon palveluna sekä hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet; maksuja saa kuitenkin periä:

a) 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista
b) laitoshoidosta ja laitoshoitona annetusta kuntoutuksesta
c) yksilökohtaisesta fysioterapiasta
d) terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista silloin, kun ne eivät liity potilaan hoitoon; sekä
e) yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista;

1a) Terveydenhuoltolain perusteella järjestetty ensihoito, lukuun ottamatta ensihoitoon liittyvää sairaankuljetusta

2) Psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta

3) Hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään

4) Tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet;

4b) Ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito;

5) Alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän sekä sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö, säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava hoito samoin kuin jatkuva dialyysihoito;

6) Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus;

7) Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto paitsi silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista; sekä

8) Lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva sisään kirjoitetun potilaan kuljetus terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.