Tekstin koko
VALIKKO

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Hoito ei kuitenkaan aina suju toivotulla tavalla. Usein haittatapahtuman syynä ovat puutteet tai häiriöt toimintatavoissa tai -järjestelmissä. Potilaille aiheutuneita haittoja voidaan estää selvittämällä niiden syitä ja ottamalla oppia poikkeamista.

Potilasturvallisuuden edistäminen

Potilasturvallisuuden edistäminen on keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden päivittäistä laadunhallintaa, jotta ihmiset voivat luottaa hoidon turvallisuuteen.

Potilasturvallisuutta edistää:

  • syyllistämätön, rakentava ja myönteinen toimintakulttuuri
  • tilanteiden ennakointi
  • johdon sitoutuminen potilasturvallisuuden edistämiseen
  • omasta ja muiden toiminnasta oppiminen
  • tiimityö, yhteisesti sovitut toimintatavat
  • potilaiden ja heidän läheistensä aktiivinen mukanaolo
Olemme kiinnittäneet systemaattisesti huomiota potilasturvallisuuteen jo vuodesta 2008 käynnistämällä haitta- ja läheltä piti -tapahtumien seurannan. Kyseessä on valtakunnallinen HaiPro-järjestelmä, jossa henkilökunta ilmoittaa havaitsemansa haitta- ja läheltä piti -tapahtumat sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Yksiköiden esimiehet käsittelevät ilmoitukset ohjelman mukaisesti, ja kaikki ilmoitukset käydään läpi säännöllisesti työyksiköissä. Henkilökunta pohtii yhdessä, miten toimintaa tulee muuttaa, jotta vastaavaa haittaa ei pääse enää tapahtumaan. Tapahtuneista tiedotetaan myös muille työyksiköille, jotta kaikki oppivat niistä. Vuoden 2011 alusta meillä on yhteinen HaiPro-järjestelmä käytössä koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Tavoitteena on, että pääsemme aidosti vaikuttamaan haittatapahtumien taustalla oleviin puutteisiin toimintajärjestelmissä. Yksittäistä syyllistä tapahtuneisiin virheisiin ei etsitä, sillä jos virhe on mahdollista tapahtua, se voi tapahtua kenelle tahansa. Eli etsitään virheiden taustalla olevia syitä, ei syyllisiä. Tämä edesauttaa avoimuutta raportoinnissa. Vastaava malli on käytössä mm. ilmailussa ja ydinvoimaloissa.

Yhteystiedot

Potilasturvallisuusvastaava Minna Alatalo
puh. 044 439 4900