Tekstin koko
VALIKKO

Tiedonsaantioikeus

Potilastiedon arkisto ja Omakanta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on liittynyt Potilastiedon arkistoon 13.5.2014. Potilastiedon arkisto on Kelan ylläpitämä kansallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti.

Potilastiedon arkistossa olevia omia terveystietoja pääsee katsomaan Omakanta-palvelussa, www.kanta.fi/fi/omakanta. Terveystiedot näkyvät Omakannassa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää.

Omakannan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavat lait ja asetukset turvaavat asiakkaalle alla olevat tiedonsaantioikeudet.

Tällä sivulla olevista linkeistä pääset täyttämään tiedonsaantioikeuteen liittyvän lomakkeen. Voit tallentaa täytetyn lomakkeen omalle tietokoneellesi ja lähettää sen sähköisesti NettiRassi-viestin liitteenä tietosuojavastaavalle. Vaihtoehtoisesti voit täyttää lomakkeen, tulostaa sen ja lähettää postitse osoitteeseen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kirjaamo
PL 25
92101 Raahe.

Oikeus saada kopioita ja asiakirjojen tarkastusoikeus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus saada kopioita ja tarkastaa asiakirjansa.

Asiakas voi pyytää kopioita käynnin yhteydessä kuntayhtymän toimipisteistä tai lähettämällä joko postitse kirjallisen pyynnön kirjaamoon tai sähköisesti NettiRassin kautta tietosuojavastaavalle.

Kopiot toimitetaan yhden kerran vuodessa ilmaiseksi (poikkeus: digitaalisten kuvien kopiointi on maksullista).

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Terveydenhuollon potilastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Terveydenhuollon asiakas voi toteuttaa tarkastusoikeuttaan varaamalla ajan lääkäriltä, jolloin hän voi yhdessä lääkärin kanssa käydä läpi potilasasiakirjatietojaan.

Oikeus saada tietoa potilas- ja asiakastietojen käytöstä

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalta kirjallisesta pyynnöstä maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä.

Lokitietojen tarkastuspyyntöpdf, 80 kb

Asiakirjatietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus pyytää korjaamaan virheelliset asiakirjat pyytämällä poistoa, lisäystä tai täydennystä.

Korjaamispyyntö toimitetaan kirjaamoon tai NettiRassin kautta tietosuojavastaavalle. Korjaamispyyntöön ei ole velvoitetta suostua, tällöin kieltäytymisestä tulee antaa korjaamispyynnön tekijälle kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen.

Asiakas- ja potilastietojen korjaamisvaatimuspdf, 71 kb

Lasta ja nuorta koskevien tietojen tarkastusoikeus ja luovutus

Tietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää alaikäisen huoltaja, jos lapsi on vielä niin pieni, ettei hänen voida katsoa ymmärtävän omaa etuaan. Ammattihenkilö arvioi, onko alaikäinen riittävän kypsä käyttämään itsenäisesti tarkastusoikeuttaan.

Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Alaikäinen sosiaalihuollon asiakas voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista.

Sosiaalihuollon viranomainen saa antaa lapsen lailliselle edustajalle tai muulle henkilölle tietoja, jotka ovat välttämättömiä lapsen hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, järjestämiseksi tai toteuttamiseksi. Edellytyksenä on, että tieto on välttämätön lapsen edun vuoksi.

Yhteishuoltajuudessa tarkastusoikeus on molemmilla vanhemmilla itsenäisesti eli toisen huoltajan lupaa ei tarvitse kysyä. Yksinhuoltajuudessa lupa lasta/nuorta koskeviin tietoihin on vain nimetyllä huoltajalla. Tuomioistuimen määräyksellä voi myös huollosta erotetulla vanhemmalla olla tarkastusoikeus lapsen/nuoren potilasasiakirjoihin. Edunvalvojalla on oikeus tarkastaa asiakirjat päämiehen (=lapsen/nuoren) puolesta vain silloin, kun tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvojalle annettuun määräykseen.

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Terveydenhuollon potilastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Täysi-ikäisen asiakkaan omaisten tiedonsaantioikeus

Ilman asiakkaan suostumusta omaisilla ei ole tiedonsaantioikeutta.

Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen saa antaa tietoja potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.

Täysi-ikäisen henkilön edunvalvojalle voidaan antaa potilas- ja asiakastietoja vain siinä tapauksessa, että edunvalvontamääräys koskee henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Tällöin edunvalvoja voi käyttää päämiehensä puolesta tarkastusoikeutta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakastietoihin.

Sosiaalihuollon viranomainen saa antaa asiakkaan lailliselle edustajalle tai muulle henkilölle tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, järjestämiseksi tai toteuttamiseksi tai toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Edellytyksenä on, että asiakkaalla itsellään ei ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä.

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Terveydenhuollon potilastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Vainajan tietosuoja

Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja säilyvät myös kuoleman jälkeen.

Vainajan elinaikaisista asiakirjoista saa kopioita ainoastaan perustellulla pyynnöllä silloin kun tietojen saaminen on välttämätöntä vainajan tai perillisten etujen tai oikeuksin selvittämiseksi tai toteuttamiseksi, esim. epäily potilasvahingosta tai testamenttikiista.

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksipdf, 176 kb

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

Julkisuuslain 11 §:n mukaan hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta saada sellaista asiakirjaa, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevaa pyyntöpdf, 41 kb

Yhteystiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kirjaamo
PL 25
92101 Raahe

Tietosuojavastaava
Kaisa Kinnunen-Luovi
puh. 040 135 7673

Potilas- ja sosiaaliasiamies
Sisko Muikku
puh. 040 135 7946

www.nettirassi.fi