Tekstin koko
VALIKKO

Organisaatio

Jäsenkuntien valtuustot käyttävät kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Valtuustot valitsevat yhtymähallituksen, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Yhtymähallituksella on sosiaalijaosto, joka toimii kuntayhtymän toimialaan liittyvissä asioissa laissa tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimielimelle säädettyä ratkaisuvaltaa yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevissa asioissa.

Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii yhtymähallituksen toimikaudekseen nimeämä omistajaohjausryhmä, joka muodostuu jäsenkuntien kuntajohtajista ja kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista.

Kuntayhtymän organisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja. Kokonaisjohtamisen ja toimintojen yhteensovittamisen tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat sekä muut kuntayhtymän johtajan määräämät henkilöt.

Kuntayhtymän organisaatio muodostuu kolmesta tulosalueesta: Perhe- ja psykososiaaliset palvelut, Hoidon ja hoivan palvelut, Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Talous- ja henkilöstöpalvelut sekä huoltopalvelut muodostavat suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimivat tukitoiminnot.

Hyvinvointikuntayhtymän organisaatio