Tekstin koko
VALIKKO

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan (kesäkuu 2011-kesäkuu 2014) sisältyvän, ajalla 1.9.2012-31.12.2015 toteutetun, työllisyyden kuntakokeilun tarkoituksena oli löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroinnin malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Kokeilukunnat koordinoivat pitkään työttömänä olleiden palvelujen järjestämistä ja olivat keskeisesti mukana kokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien palvelutarpeiden arvioinnissa, palveluprosessien suunnittelussa sekä niiden etenemisen seurannassa.

Kokeiluun valittiin kuntia, joissa työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä olivat keskimääräistä korkeampia. Lisäksi valinnassa kiinnitettiin huomiota hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin sekä yhteistyöverkoston monipuolisuuteen. Kokeiluun valituissa kunnissa asuu noin puolet koko maan pitkäaikaistyöttömistä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat 500 päivää työttömyysturvaa saaneet tai 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä olleet henkilöt. Kuntouttava työtoiminta toimi osalle tästä ryhmästä perustana, jonka aikana henkilö valmentautui, hankki sertifikaatteja, tutkinnon osia tai koko tutkintoja (perustutkinto tai ammattitutkinto). Kohderyhmä tarvitsi henkilökohtaistettua ja tehostettua ohjausta sekä valmennusta tuloksien saavuttamiseksi. Raahen seutukunnan erityispiirteenä olivat maahanmuuttajien (myös työperäiset tulijat) erityistarpeet työelämään sijoittumisessa sekä tulevien suurhankkeiden mukanaan tuoman monikulttuurisuuden haasteisiin vastaaminen.

Hankkeen tärkeinä lähtökohtina olivat alueen yritysten tämän hetken ja tulevaisuuden työvoimatarpeet, joihin voitiin merkittävältä osin vastata parantamalla yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa työttömien työmarkkinavalmiuksia sekä madaltamalla työllistymiskynnystä viemällä työllisyyttä tukevat toimenpiteet mahdollisimman pitkälle työpaikoille.

Tarkoituksena oli, että hankkeen myötä alueen asiantuntijaverkosto laajenee. Hanke nivoutui osaksi alueen kehittämistyötä, jonka myötä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja kunnat uudistivat toimintatapojaan ja ottivat aktiivisemman roolin työllisyyden hoidossa.

Raahen seutukunnan työllisyyden kuntakokeiluhankkeen tavoitteiden toteuttamisessa on olennaista ollut asiakaslähtöinen verkostoyhteistyö, jonka kautta on pystytty henkilökohtaistamaan asiakkaan tarvitsemia palveluja. Samalla on pystytty vaikuttamaan kouluttautumisen ja työllisyyden rakenteisiin. Keskeistä on ollut uudentasoinen yhdessä tekeminen yhteisin työvälinein ja – menetelmin sekä organisaatioiden operatiivisen henkilöstön laaja-alainen osallistuminen hankkeen toteuttamiseen. Tehostettiin olemassa olevia toimintamalleja ja kehitettiin nykyisiä palveluja toimijoiden osaamista yhdistämällä.

Jokaiselle toimijalle määriteltiin omat kehittämisteemat. Tavoitetilana oli pysyvien toimin-tatapojen muutos, jossa jokaisella toimijalla oli oma roolinsa. Kehittämisessä korostui ver-koston merkitys, mutta myös henkilöstön osaamisen kehittäminen. Sekä organisaation että asiakkaiden näkökulmista lähtevä kehittäminen täydentää ja mahdollistaa toimivan kokonaisuuden.

Kumppanuussopimukseen perustuvan toimintamallin tuloksena alueen asiantuntijaverkosto on laajentunut mutta samalla tiivistynyt, sillä keskeiset toimijat ovat oppineet asiakkaiden voimavaroihin ja osallisuuteen perustuvan työskentelytavan.

Hankkeen onnistumisen kannalta on ollut olennaista se, että niin hankkeen vetovastuussa oleva projektipäällikkö kuin projektityöntekijät ja hankkeessa kumppanuussopimusten kautta mukana olleet osa-aikaiset henkilöt ovat rekrytoidut omista jo olemassa olevista organisaatioista. Tämä takaa sen, että kuntakokeiluhankkeen kehittämät toimintamallit ja tiivistynyt verkostoyhteistyö jatkuvat organisaatioissa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Raahen seutukunnan kuntakokeiluhanke palkittiin vuonna 2014 parhaana hankkeena Suomessa bonuksilla (20 %, 180.000€) kisassa, jossa kriteereinä olivat aktivointiaste, kuntouttavan työtoiminnan siirtymät ja palkkatuettu työ yrityksissä.

Hankkeen tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että ne vastaavat pääsääntöisesti hankehakemuksessa huhtikuussa 2012 kirjattuihin tavoitteisiin. Pitkään työttömänä olleiden henkilöiden osaamista on saatu työmarkkinoiden käyttöön ja tietoa heidän mahdollisuuksistaan avoimilla työmarkkinoilla on tuotu työnantajayritysten käyttöön. Vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämäosallisuutta on pystytty lisäämään mm. kuntouttavan työtoiminnan avulla ja sitä kautta myös edistämään heidän työllistymistään. Hankkeen kohderyhmään kuuluville henkilöille on luotu ryhmätoimintoja, jotka sosiaalisen kuntoutuksen keinon tukevat heidän työelämävalmiuksiensa kohentumista. Lisäohjauksen ja erilaisten valmennus- ja koulutuskäytäntöjen avulla on pystytty nopeuttamaan oppilaiden tutkintosuorituksia ja suuntaaman niitä työelämän tarvitsemiin valmiuksiin.

Työllisyyden kuntakokeiluhankkeessa hyviksi havaitut toimintamallit juurtuvat käyttöön, koska niitä kehittäneet, testanneet ja käyttäneet työntekijät jatkavat työllistämiseen liittyviä tehtäviään hyvinvointikuntayhtymän organisaatiossa. Heidän yhteistyökumppaneinaan toimivat Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien sekä kolmannen sektorin työntekijät, jotka ovat olleet mukana hankkeessa kumppanuussopimusten perusteella.

Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa tulevaisuudessa tapahtuvat ratkaisut vaikuttavat siihen, miten ja kenen toimesta kuntatasolla asioita voidaan jatkossa hoitaa. TE-hallinnon heikoimmin työllistyville henkilöille suunnattujen palvelujen siirtyminen kuntien hoidettavaksi puoltaa Raahen seutukuntaa palvelevan työllistämisyksikön perustamista. Kuntakokeiluhanke antoi Raahen seutukunnassa vahvan perustan jatkossa tapahtuvalle työllisyyden hoidolle.

Työllisyyden kuntakokeiluhankkeen loppuraportit

Yhteystiedot

Palveluesimies
Satu Kinnunen
puh. 044 439 3704
sähköposti:
satu.m.kinnunen(at)ras.fi