Tekstin koko
VALIKKO

Omaishoidon tuki

Omaishoitolaissa omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoitolaissa omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Lain mukaan omaishoitosopimusta ei voi tehdä niin sanotun vierashoitajan kanssa. Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos hoidettavaan liittyvien tekijöiden lisäksi myös hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoitajan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Omaishoidon tuki jaetaan neljään ryhmään hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella. Hoitoisuusarvio tehdään kotikäynnin perusteella, arvioinnin tukena käytetään erilaisia toimintakykymittareita, muun muassa Ravatarta ja FIM-toimintakykymittaria. Tuen suuruutta määriteltäessä huomioidaan myös muut säännölliset ja tilapäiset koulu-, sosiaali- ja terveystoimen palvelut.

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoitajan oikeus vapaaseen on porrastettu hoidon sitovuuden mukaan. Omaishoitosopimuksen tehneellä hoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Mikäli omaishoito keskeytyy tilapäisesti tai hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuna säännöllisesti yli 14 vuorokautta kalenterikuukaudessa, oikeus lakisääteiseen vapaaseen on kaksi vuorokautta. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestää muun muassa tilapäishoitona, omaishoitajan sijaishoitona ja tilapäisenä perhehoitona.

Omaishoitolakiin on lisätty maininta, jonka mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Omaishoitajille järjestetään myös hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tukee omaishoitajaa hoitotehtävässä antamalla ohjausta ja neuvontaa. Omaishoitajilla on mahdollisuus myös hakea Kelan järjestämille kuntoutuskursseille ja eri järjestöjen tarjoamille tuetuille lomille.

Yhtymähallitus on vahvistanut omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuodelle 2019 kokouksessaan 19.12.2018 § 88.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteetpdf, 465 kb

Hakemuslomakedocx, 51 kb

Hakemuslomakepdf, 210 kb

Alle 65 -vuotiaiden hakemukset toimitetaan osoitteeseen Sosiaalipalvelukeskus, Vammaispalvelut, Rantakatu 8 E, 92100 Raahe

Omaishoidon tukea voi hakea myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi.

Yhteystiedot

Tulosyksikköjohtaja
Juha Kähkönen
puh. 044 439 3752