Olet tässä

Maksukatto

Kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakasmaksuille on asetettu kalenterivuosittainen maksukatto, joka on 692 euroa vuonna 2023.

Maksukatto tarkoittaa, että kalenterivuoden aikana saadaan maksukattoon sisältyvistä palveluista periä asiakasmaksuja 692 euroon saakka. Maksukattoon lasketaan myös asiakkaan huollossa olevien alle 18-vuotiaiden lasten asiakasmaksut (toisen huoltajan).

Maksukaton täyttymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia kalenterivuoden loppuun, lukuun ottamatta hoitopäivämaksua, joka alenee 49,60 eurosta 22,80 euroon hoitopäivältä. Hoitopäivistä menee alennettu maksu maksukaton täyttymisen jälkeenkin (22,80 euroa/hoitopäivä).

Maksukattoon sisältyvät maksut

Terveydenhuollon maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • poliklinikkamaksut
 • fysioterapiamaksut
 • päiväkirurgiamaksut
 • sarjahoitomaksut
 • ryhmäkäyntimaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • yö- ja päivähoitomaksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • tilapäisen kotisairaan- ja kotisairaalahoidon maksut
 • hammashuollon maksut (ei hammasteknisen laboratorion kulut)

Sosiaalihuollon maksut:

 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • psykiatrian hoitopäivämaksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut

Terveydenhuollon maksut:

 • hammashuollon hammasteknisen laboratorion kulut
 • lääkärintodistusmaksut
 • sairaankuljetusmaksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
 • työterveyshuollon maksut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut

Sosiaalihuollon maksut:

 • lastensuojelun maksut
 • lapsiperheiden kotipalvelun maksut
 • kehitysvammapalveluiden maksut
 • vaikeavammaisten palveluiden maksut
 • päihdehuollon ajo-oikeuden seurannan maksut
 • kotisairaanhoidon maksut pois lukien tilapäinen
 • kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden maksut
 • perhehoidon maksut
 • omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Muut maksut:

 • muualta kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut
 • sakkomaksut
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko- ja perintäkulut
 • yksityisten palveluntuottajien maksut
 • tapaturmalain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain mukaan korvattavat maksut
 • toimeentulotukena maksettavat maksut

Lääke- ja matkakustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta.

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Maksukaton ylittävät maksut palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tai hyvitetään laskulla. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 692 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää asiakas oikeutensa palautukseen.

Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Asiakkaan maksut hyvinvointikuntayhtymässä tallentuvat automaattisesti maksukaton seurantatietoihin. Vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy. Vapaakortin myöntävä laitos selviää, kun laskut laitetaan hoitopäivämäärän mukaiseen järjestykseen. Jos maksukatto täyttyy hyvinvointikuntayhtymässä, sen myöntää keskitetysti asiakastoimisto.

Miten toimia?

 • Maksukaton täyttymisen seuranta kuuluu asiakkaan vastuulle
 • Jos maksukatto täytyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä, siitä ilmoitetaan asiakkaalle (lähetään kotiin vapaakortti)
 • Säilytä maksukuitit maksetuista laskuista (julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut), sillä ne on esitettävä tarvittaessa
 • Ilmoita muiden laitosten maksuista asiakastoimistoon laskutuksen korjausta varten

 

 

Yhteystiedot

08 849 4439 tai
08 849 4437 tai
ma-ti ja to-pe klo 12-15
sähköpostitse: asiakastoimisto [at] ras.fi

Sijainti: sairaalan 4. kerros

Voit myös lähettää kopiot maksetuista laskuista osoitteella:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Asiakastoimisto/Maksukatto
PL 25
92101 Raahe