Olet tässä

Perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (SHL 18§)

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö tukee perheen hyvinvointia pitkäjänteisesti, usein muutostavoitteeseen pyrkien. Perhetyön tavoitteena on edistää perheen itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa, vahvistaa vanhemmuutta, parantaa perheen vuorovaikutusta sekä tukea lapsen tai nuoren tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Perhetyön sisältö muotoutuu kunkin perheen tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Perheen arjessa hyvin toimivia asioita pyritään vahvistamaan ja lisäämään sekä toimimattomia ja kuormittavia asioita vähentämään. Yhdessä tekeminen ja arjen tilanteiden mallintaminen ovat työskentelyn peruselementtejä keskustelun, kuuntelun, kannustamisen, ohjauksen ja neuvonnan ohella.

Perhetyöhön ohjaudutaan sosiaalihuoltolain (36§) mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Tehostettu perhetyö (LSL 36§) 

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi, joka on tarkoitettu lastensuojeluasiakkaana olevien lasten ja heidän vanhempiensa tueksi. Tehostetun perhetyön tavoitteena on lisätä toimivia, hyvinvointia tukevia asioita arjessa, vähentää kuormittavia ja arkea hankaloittavia asioita sekä vähentää ja poistaa lastensuojelutarvetta.

Tehostetussa perhetyössä kuntouttavien ja arvioivien menetelmien avulla tehdään työtä pitkäjänteisesti. Työ voi olla muutokseen tähtäävää, kannattelevaa ja/tai korjaavaa. Tehostetun perhetyön sisältö muotoutuu kunkin perheen tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta.

Tehostetun perhetyön toteutus sisältää samoja peruselementtejä kuin sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö; yhdessä tekeminen ja arjen tilanteiden mallintaminen, keskustelu, kuuntelu, kannustaminen, ohjaus ja neuvonta. Lisäksi lapsen ja perheen tilanteen tiivis seuranta, arviointi ja myös kontrolli ovat lapsen suojelutarpeen vuoksi osa työskentelyä.

Tehostettu perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tehostetun perhetyön tiiviys, kesto sovitaan ja tavoitteet laaditaan yhdessä perheen kanssa lapsen asiakassuunnitelman pohjalta.

 

Yhteystiedot

Perhetyö
Rantakatu 8 E, 3. kerros
92100 Raahe

Lapsiperheiden palveluohjaus:
Uudet asiakkaat ja ensiyhteydenotot
ma-pe klo 8-11
040 135 8125

Perhepalveluesimies
040 135 8144